RMC GROUP
(Ratchada Material Center)

"เราคือ ผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี"

DEALER SANKI PEB


ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย (Sanki PEB)

1. กรอกรายละเอียด ตามแบบฟอร์มการขอสมัคร เป็นตัวแทนจำหน่าย (สามารถ down load) ได้ ใน Website นี้

2. จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา

    2.1 สำเนาหนังสือรับรอง

    2.2 สำเนาทะเบียนการค้า

    2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

    2.4 สำเนาบัตรประชาชน

    2.5 หนังสือ ภพ. 20

    2.6 สำเนา Statement ธนาคาร ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน

    2.7 รูปถ่ายสถานที่ตั้งร้านค้า

    2.8 แผนที่แสดงที่ตั้งร้าน

 

สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย

1. ได้รับสัญญาการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการจากทาง บริษัทฯ (ปีต่อปี)

2. ได้รับการส่งเสริม และ สนับสนุนทาง การตลาด จาก ทาง บริษัทฯ

3. ค่านายหน้า ตามเงื่อนไข ที่บริษัทฯ กำหนด

4. Promotion ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการขาย

5. การอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ สินค้า และ บริการ ของ ทางบริษัทฯ

6. ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการเป็นตัวแทนจำหน่าย ในผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ของ ทาง บริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

สนใจสมัครส่งหลักฐานมาที่  info@rmc.co.th 


แชร์บทความนี้